Home Evenementen kerkdienst: ds. Scheffer
Laden Evenementen
  • Begin29 april - 19:00

  • Einde29 april - 20:00

  • Locatie

kerkdienst: ds. Scheffer

Liturgie Heino-Langeslag

Zondagavond 29 april 2018

 

Voorbereiding

 

♫         Zingende gezegend 174: 1     Zingt met de vogels mee een lied

(we zingen het lied op de melodie van Psalm 68)

 

1 Zingt met de vogels mee een lied,

de leeuwerik verzwijgt het niet:

Christus is aller koning!

De zwaluw roept u toe: Ziehier,

Gods liefde is voor mens en dier

een altijd open woning!

Hij bergt de wereld in zijn hart,

geen musje, hoe dan ook benard,

gaat zonder Hem te gronde;

wie vallen van de heuveltop

die vangt Hij met zijn vleugels op –

Hij draagt ze ongeschonden.

 

Stilte

Votum en Groet

 

♫         Zingende gezegend 174: 2,3 Zingt met de vogels mee een lied

 

2 Zingt met de vogels mee een lied,

een lofzang tegen uw verdriet,

een loflied op het leven;

geen wacht, geen wapen kon weerstaan

het vroege roepen van de haan:

de doodsnacht is verdreven!

Zingt met de watervogels mee,

zingt met de meeuwen langs de zee:

de ark is niet gezonken!

Ginds koert de duif bij de Jordaan:

de Heer is waarlijk opgestaan,

zijn Geestkracht ons geschonken!

 

3 Zingt met de vogels mee een lied,

met Mirjam, kleine karekiet,

met Mozes op het water,

met David en met Jonathan,

met alleman die zingen kan,

een lied voor nu en later.

eens laat de dood de doden los,

dan zingen hei en veld en bos,

mezen en merels samen,

dan zingt de mus victoria,

dan zingt de zwaluw gloria,

voor eeuwig ja en amen!

 

Gebed

 

Woord

Schriftlezing: Matteüs 20:20-28

 

♫         LvdK Psalm 29: 1,6                 Gij die hoog verheven zijt

 

Verkondiging: Ik geloof in Jezus Christus, de Koning – Knecht

 

Antwoord

♫         Opwekking 268                                  Hij kwam bij ons heel gewoon

= Lied 75 uit de samengestelde bundel

 

Gebed

 

Collecte

 

Wegzending

Slotlied / Geloofsbelijdenis:

♫         A.F.Troost , Adem van boven 26 / opgenomen in: Hemelhoog 344

            melodie: John Goss (vgl. LvdK Gezang 460)

 

  1. Ik geloof dat God mijn Vader,

bron van al het goede is,

die van hemel en van aarde

schepper, herder, hoeder is:

Hij zal weiden, medelijden,

teder als een moeder is.

 

  1. Ik geloof dat Jezus Heer is,

die zachtmoedig binnenrijdt,

aan wie alle dank en eer is:

zaad, tot ondergang bereid

opgestaan en opgevaren

keert Hij weer in heerlijkheid.

 

  1. Ik geloof: de Geest, de Trooster,

en één kerk, de ware bruid,

de vergeving van de zonden,

– paaslicht dat ons graf ontsluit, –

eeuwig samen zing ik: Amen,

roep ik, God uw glorie uit!

 

Zegen

♫         Amen